Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

  • Slajd 1
  • Slajd 2
  • Slajd 3
  • Slajd 4
  • Slajd 5
  • Slajd 6

"Przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Wspólnoty, (...) w szczególności w celu wspierania stałego rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony środowiska naturalnego."

cytat z Artykułu 6 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

"Polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego przyczynia się do osiągania następujących celów:

  • zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego;
  • ochrony zdrowia ludzkiego;
  • ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych;
  • promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków, zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego.

"

cytat z Artykułu 174 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

zdjecie01PROJEKT
"Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Chełmek"

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej rozpoczął realizację Projektu Gospodarka wodno - ściekowa Gminy Chełmek”.

Gmina Chełmek położona jest w zachodniej części województwa małopolskiego, w powiecie oświęcimskim, miedzy Oświęcimiem a Libiążem. W skład powiatu oświęcimskiego, obok Chełmka wchodzą również: miasta: Kęty, Zator, Brzeszcze oraz gminy: Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów. Chełmek liczy ok. 13 tysięcy mieszkańców, a gęstość zaludnienia w Gminie wynosi 472,7 osób/km², przy średniej w powiecie 377,69 osób/km² i w województwie 216,7 osób./km².

Celem generalnym przedsięwzięcia „Gospodarka wodno - ściekowa Gminy Chełmek” jest dostosowanie systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w Gminie Chełmek do wymogów prawa polskiego i unijnego.

Szanowni Państwo,

Realizując zadanie inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, poczuwamy się do wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne, w którym żyjemy i które zostawimy przyszłym pokoleniom. Dynamiczne zmiany zachodzące w Polsce: postęp cywilizacyjny, transformacja ekonomiczna i gospodarcza, uczestnictwo w strukturach Unii Europejskiej, rozwój urbanistyczny – muszą łączyć się harmonijnie z potrzebami ochrony środowiska.

Wspólny cel – czyste środowisko stanowi ważny aspekt procesu jednoczenia się Europy. Jego osiągnięcie wymaga konkretnych działań na rzecz zachowania równowagi pomiędzy działalnością człowieka a jego naturalnym otoczeniem. Według dyrektyw Unii Europejskiej istnieje konieczność podporządkowania się wymogom UE odnośnie odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych.

W związku z powyższym, dużym staraniem gminy i spółki pozyskaliśmy znaczące środki na uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Chełmek.

W ramach pozyskanych środków realizowany jest Projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Chełmek” finansowany ze środków publicznych, w tym ze środków Funduszu Spójności.

Przewidziany koszt realizacji całego projektu wyniesie 53 541 765,32 PLN, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej to blisko 35 818 151,22 PLN.

Prezes zarządu MZGK w Chełmku Sp. z o.o.

mgr inż. Krzysztof Tokarski

©2014 MZGK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

projekt i wykonanie: aanet.pl