Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

  • Slajd 1
  • Slajd 2
  • Slajd 3
  • Slajd 4
  • Slajd 5
  • Slajd 6

"Przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Wspólnoty, (...) w szczególności w celu wspierania stałego rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony środowiska naturalnego."

cytat z Artykułu 6 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

"Polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego przyczynia się do osiągania następujących celów:

  • zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego;
  • ochrony zdrowia ludzkiego;
  • ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych;
  • promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków, zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego.

"

cytat z Artykułu 174 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

zdjecie01PROJEKT
"Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Chełmek"

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmku kontynuuje realizację Projektu „Gospodarka wodno - ściekowa Gminy Chełmek”.

 Zakończony etap I, to też pierwszy mały krok do sukcesu w ramach inwestycji „Gospodarka wodno – ściekowa Gminy Chełmek”. W ramach tego ETAPU zrealizowano trzy zadania:

 1.  Kontrakt W1: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chełmek w zlewni oczyszczalni w Jaworznie wraz z wymianą i budową fragmentów sieci wodociągowej”;

 2.  Kontrakt W2: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chełmek w zlewni oczyszczalni w Oświęcimiu”; oraz

 3.  Kontrakt W3: „Budowa i modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Chełmek”.

 

Całkowity koszt Projektu wyniósł 52.284.761,28zł brutto, w tym wysokość dofinansowania to kwota 32.098.761,28zł. Końcowego rozliczenia i zatwierdzenia Projektu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dokonał 19.04.2016r co oznacza, że MZGK wywiązał się ze wszystkich nałożonych na niego obowiązków jako beneficjenta dotacji unijnych, tj.:

 

1.  Wybudowano łącznie 32,2km sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym wraz z 15 przepompowniami ścieków (z czego 14,60 km w zlewni oczyszczalni Jaworzno-Dąb w tym 3 przepompownie oraz 17,59 km w zlewni oczyszczalni Oświęcim w tym 12 przepompowni);

 2.  Wybudowano 8,6km sieci wodociągowej (w tym 3,205km rurociągu wody surowej);

 3.  Zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody przy ul. Żeromskiego do osiągnięcia wydajności Q = 2 500 m3/h; w ramach modernizacji stacji uzdatniania wody nastąpiła zmiana technologii uzdatniania i wymiana istniejących instalacji, montaż systemu automatycznego sterowania i monitoringu pracy stacji i sieci, budowa zbiornika wody
o pojemności zapewniającej optymalny czas dezynfekcji przed podaniem wody do sieci, jak również docieplenie budynku dla spełnienia obecnych norm wraz wymianą stolarki.

 4.  Dokonano ponadto modernizacji powierzchniowego ujęcia wody „Gamrot” na zbiorniku Dziećkowice w gminie Chełm Śląski oraz 4 komór pomiarowych i chlorowni.

 5.  Uzyskano również założony efekt ekologiczny w postaci podłączenia do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 4878 nowych mieszkańców. Jest to stan na dzień 31.12.2016r. i liczba ta stale wzrasta. Liczna użytkowników instytucjonalnych osiągnęła poziom 630,78 RLM (tj. 630,78 mieszkańców).

 

Zarząd MZGK dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się bezpośrednio i pośrednio do osiągnięcia tego sukcesu, zwłaszcza mieszkańcom Gminy Chełmek za cierpliwość i wyrozumiałość w związku z licznymi utrudnieniami.

 

Szanowni Państwo,

 Starając się maksymalnie wykorzystać środki unijne w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Spółka złożyła wnioski o dofinansowanie i podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dwie umowy. Dnia 16.08.2016r. została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji etap II w ulicach Kraszewskiego, Fredry, Batorego, Chrobrego, Sadowej wraz z przejściem pod ulicą Śląską. Dnia 20.06.2017r. została podpisana umowa na realizację etapu III w sołectwie Gorzów ulice: Leśna, Oświęcimska, Krótka, Polna, Małowy, Krzywa, Lipowa, Orliska, Parkowa, Kwiatowa, Sportowa, Gorzowska, Źródlana, Smugowa, Graniczna, Flisaków, Wrzosowa, sołectwo Bobrek to ulice: Łąkowa, w rejonie ulicy Długiej i Kasztanowej, Nadwiślańska, w rejonie ulicy Podkomorskiej.

 


 

Prezes zarządu MZGK w Chełmku Sp. z o.o.

mgr inż. Krzysztof Tokarski

©2014 MZGK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

projekt i wykonanie: aanet.pl