Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

  • Slajd 1
  • Slajd 2
  • Slajd 3
  • Slajd 4
  • Slajd 5
  • Slajd 6

"Przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Wspólnoty, (...) w szczególności w celu wspierania stałego rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony środowiska naturalnego."

cytat z Artykułu 6 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

"Polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego przyczynia się do osiągania następujących celów:

  • zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego;
  • ochrony zdrowia ludzkiego;
  • ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych;
  • promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków, zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego.

"

cytat z Artykułu 174 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

Zakończenie inwestycji - Projekt W5

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp. z o.o. informuje, iż uzyskując w czerwcu 2021 pozwolenie na użytkowanie kanalizacji w ul. Kraszewskiego zakończył inwestycję – Projekt W5 – pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Chełmek w zlewni oczyszczalni Jaworzno” nr POIS.02.03.00-00-0059/16.

 

MZGK w Chełmku Sp. z o.o. na realizacje w/w Projektu poniosła łącznie nakłady brutto
w wysokości: 3.853.290,98 zł. Projekt został dofinansowany z Funduszy Europejskich kwotą 2.117.944,23 zł.

 

W ramach Projektu wybudowano łącznie 2.493.30 metrów kanalizacji sanitarnej w tym:

 

- 55,16 metrów w ul. Śląskiej;

 

-186,79 metrów w ul. Fredry;

 

- 360,95 metrów w ul. Chrobrego,

 

- 443,33 metrów w ul. Batorego,

 

- 526,69 metrów w ul. Kraszewskiego wraz z Pompownią P1,

 

- 920,38 metrów w ul. Sadowej wraz z Pompownią P1

 

oraz zmodernizowano 425,70 metrów sieci wodociągowej w ul. Sadowej.

 

Dla nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wydano 87 sztuk warunków technicznych do podłączenia, co pozwoli na uzyskanie efektu ekologicznego Projektu, czyli podłączenie conajmniej 312 nowych użytkowników.

 

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp. z o.o. dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się bezpośrednio i pośrednio do zakończenia inwestycji, zwłaszcza mieszkańcom Gminy Chełmek za cierpliwość i wyrozumiałość w związku z utrudnieniami w trakcie  jej realizacji .

 

Zadania inwestycyjne 2020

 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp. z o.o. informuje, że w 2020 roku  prowadził zadania inwestycyjne - projekty dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tj;

·         Projekt W4 – pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Chełmek w sołectwie Bobrek i Gorzów w zlewni oczyszczalni Oświęcim ” nr POIS.02.03.00-00-0168/16;

              Projekt W4 realizowany jest w ramach 2 zadań tj;

 1)      Zadanie 1 – Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w sołectwach Gorzów  i Bobrek;

 2)      Zadanie 2 – Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ul. Nadwiślańskiej w Bobrku.

 

MZGK w Chełmku Sp. z o.o. na realizację w/w Projektu poniosła łącznie nakłady brutto
w wysokości 7.789.216,01 zł., w tym 2020 roku 3.364.923,41 zł. W ramach Projektu wybudowano do końca 2020 roku 6.999,02 metra kanalizacji sanitarnej (3.117,97 metra w 2020 roku). Do sieci kanalizacji podłączono 488 nowych użytkowników ( 324 w 2020 roku). Projekt został dofinansowany z Funduszy Europejskich do końca 2020 roku kwotą 3.672.944,05 zł. ( w 2020 roku 2.076.435,56 zł.)

 

·         Projekt W5 – pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Chełmek w zlewni oczyszczalni Jaworzno” nr POIS.02.03.00-00-0059/16.

 

MZGK w Chełmku Sp. z o.o. na realizacje w/w Projektu poniosła łącznie nakłady brutto
w wysokości: 3.853.290,98 zł. W ramach Projektu wybudowano do końca 2020 roku 2.493.30 metra kanalizacji sanitarnej oraz zmodernizowano 425,70 metra sieci wodociągowej. Do sieci kanalizacji podłączono 312 nowych użytkowników. Projekt został dofinansowany z Funduszy Europejskich do końca 2020 roku kwotą 2.117.944,23 zł. ( w 2020 roku 18.454,66 zł.)

 

KONTRAKT W4

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp. z o.o. informuje, że:

 

 

I - w dniu 11.05.2020 roku dokonano odbioru ostatniego etapu prac budowlanych w ramach Kontraktu W.4.1. pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Gminie Chełmek sołectwie Bobrek i Gorzów w zlewni oczyszczalni Oświęcim”. W ramach Kontraktu Generalny Wykonawca wykonał łącznie 5.309,09 metra kanalizacji sanitarnej w tym Ø 200 – 4.634,10 metra, Ø 160 – 534,18 metra i Ø 90 – 140,81 metra, które zostały odebrane na podstawie protokołów wykonania robót w tym:

 

- w sołectwie Bobrek w ulicach Łąkowej, Długiej, Kasztanowej, Podkomorskiej;

 

- w sołectwie Gorzów w ulicach Leśnej, Oświęcimskiej, Krótkiej, Polnej, Małowy, Krzywej, Lipowej, Orliska, Parkowej, Kwiatowej, Sportowej, Gorzowskiej, Źródlanej, Smugowej, Granicznej, Flisaków, Wrzosowej.

 

W chwili obecnej wydawane są warunki przyłączeniowe dla użytkowników objętych inwestycją.

 

Zarząd Spółki dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się bezpośrednio i pośrednio do osiągnięcia tego sukcesu, a zwłaszcza mieszkańcom sołectw Bobrek i Gorzów w Gminie Chełmek za ich cierpliwość i wyrozumiałość w związku z licznymi utrudnieniami w trakcie realizacji prac budowlanych.

 

 

II – Kontrakt W.4.2 pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ulicy Nadwiślańskiej” jest nadal realizowane. Do 30.09.2020 roku odebrano na podstawie protokołów wykonania robót 1.605,47 metra kanalizacji. Generalny Wykonawca Kontraktu koncentruje się obecnie przede wszystkim na robotach odtworzeniowych w tym wykonywaniu podbudowy i odtwarzaniu nawierzchni zgodnie z warunkami otrzymanymi ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

 


KONTRAKT W5

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp. z o.o. informuje, że w dniu 31.08.2019 roku dokonano odbioru ostatniego etapu prac budowlanych w ramach Kontraktu W5 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chełmek w zlewni oczyszczalni Jaworzno”. W ramach Kontraktu Generalny Wykonawca wykonał łącznie 2.493,30 metra kanalizacji sanitarnej, które zostały odebrane na podstawie protokołów wykonania robót w tym: 920,38 metra w ul. Sadowej; 526,69 metra w ul. Kraszewskiego; 360,95 metra w ul. Chrobrego, 443,33 metra w ul. Batorego; 186,79 metra w ul. Fredry; 55,16 metra w ul.  Śląskiej oraz 2 szt. pompowni w ul. Kraszewskiego oraz Sadowej a także przebudował 425,70 metra sieci wodociągowej w ul. Sadowej.

W chwili obecnej wydawane są warunki przyłączeniowe dla użytkowników objętych inwestycją.

Zarząd Spółki dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się bezpośrednio i pośrednio do osiągnięcia tego sukcesu, a zwłaszcza mieszkańcom Gminy Chełmek za ich cierpliwość i wyrozumiałość w związku z licznymi utrudnieniami w trakcie realizacji prac budowlanych.


Postępy robów na projektach W4 i W5

KONTRAKT W5

ul. FREDRY - Uporządkowano teren w rejonie placu zabaw, odtworzono ogrodzenie. Zakończono próby odbiorowe, oczekuje się na odtworzenie nawierzchni asfaltowej.

ul. KRASZEWSKIEGO - Ze względu na trwanie procedury podziału działki pod nową lokalizację pompowni P-1 w dalszym ciągu pozostaje do realizacji ok. 50mb oraz pompownia ścieków. Uporządkowanie terenu zostało częściowo wykonane. Oczekuje się na odtworzenie nawierzchni asfaltowej.

ul. BATOREGO - Zakończono próby odbiorowe. Rozebrano pozostałą część istniejącej nawierzchni asfaltowej. Trwają roboty przygotowawcze pod wykonanie nawierzchni asfaltowych.

ul. CHROBREGO - Zadanie będzie realizowane w okresie wakacyjnym (LIPI ze względu na konieczność prowadzenia robót w pobliżu szkoły.

KONTRAKT W4

Zrealizowano roboty montażowe w ulicach: Krótka, Flisaków, Polna, Małowy, Parkowa, Piaski, Kwiatowa, Orliska, Lipowa.

W chwili obecnej Wykonawca nie prowadzi robót.

Do realizacji pozostaje: rejon ul. Długiej (Bobrek), sięgacz w ul. Dębową (Bobrek), Gorzów: odcinek w rejonie przepompowni ścieków (ul. Małowy, ul. Krzywa), przejście przez ul. Oświęcimską, ul. Wrzosową do budynku nr 12, ul. Łąkową do budynku nr 4

Wykonano ok. 3 600 mb kanalizacji sanitarnej.

Informacja

KONTRAKT W5

ul. FREDRY - Zakończono roboty budowlano montażowe. Do realizacji pozostał zakres związany z uporządkowaniem terenu i odtworzeniem nawierzchni. Wykonawca jest
w trakcie przygotowania prób odbiorowych. Wykonano ok. 200 mb kanalizacji sanitarnej

ul. KRASZEWSKIEGO - Pozostały zakres do wykonania to: pompownia ścieków P-1 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz ok. 50 mb kanalizacji. Do wykonania
w sprzyjających warunkach pogodowych pozostaje uporządkowanie terenu oraz odtworzenia nawierzchni. Wykonano ok. 355 mb kanalizacji sanitarnej.

ul. BATOREGO - Zrealizowano zakres związany z budową kanalizacji sanitarnej. Trwają próby odbiorowe. Do wykonania pozostaje uporządkowanie terenu i odtworzenie nawierzchni. Wykonano ok. 440 mb kanalizacji sanitarnej.

ul. CHROBREGO - Planowany termin realizacji to okres lipca i sierpnia 2018r.

KONTRAK W4

Zrealizowano roboty montażowe w ulicach: KRÓTKA, FLISAKÓW, POLNA, MAŁOWY, PARKOWA, PIASKI.

Trwają prace na ulicach: KWIATOWA, KRZYWA, ORLISKA, LIPOWA.

Do realizacji pozostaje: rejon ul. Długiej(Bobrek), sięgacz w ul. Dębową(Bobrek)

Wykonano ok. 2650 mb kanalizacji sanitarnej.

Informacja

Zawiadomienie o wyborze oferty W5

Rekrutacja

Ogłoszenie na stanowisko Głowny specjalista ds. zamówień publicznych.pdf

©2014 MZGK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

projekt i wykonanie: aanet.pl