Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

  • Slajd 1
  • Slajd 2
  • Slajd 3
  • Slajd 4
  • Slajd 5
  • Slajd 6

"Przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Wspólnoty, (...) w szczególności w celu wspierania stałego rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony środowiska naturalnego."

cytat z Artykułu 6 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

"Polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego przyczynia się do osiągania następujących celów:

  • zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego;
  • ochrony zdrowia ludzkiego;
  • ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych;
  • promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków, zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego.

"

cytat z Artykułu 174 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

zdjecie02

Fundusz Spójności - został utworzony na mocy Traktatu z Maastricht o Unii Europejskiej z 1991r., który wszedł w życie roku 1993. Fundusz Spójności został powołany w celu zwiększenia gospodarczej, społecznej i terytorialnej spójności Unii Europejskiej w trosce o propagowanie zrównoważonego rozwoju.

W okresie programowania 2014–2020 z funduszu są wspierane:

              

 - inwestycje na rzecz środowiska, włączając w to dziedziny związane ze zrównoważonym       rozwojem i energią przynoszące korzyści środowisku;

 - sieci transeuropejskie w obszarze infrastruktury transportowej (TEN-T);

  - pomoc techniczna.

W kontekście projektów służących osiągnięciu unijnych celów z zakresu ochrony środowiska Fundusz Spójności może także udzielać wsparcia w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem, np. w dziedzinie efektywności energetycznej
i odnawialnych źródeł energii oraz – w sektorze transportu poza sieciami transeuropejskimi – w dziedzinie transportu kolejowego, śródlądowego i morskiego, intermodalnych systemów transportowych i ich interoperacyjności, zarządzania ruchem drogowym, morskim i lotniczym, ekologicznego transportu miejskiego i publicznych środków transportu.

Od 2014 r. z Funduszu Spójności dysponującego kwotą 11,3 mld EUR wspierane są projekty w dziedzinie infrastruktury transportowej posiadające europejską wartość dodaną w ramach nowego instrumentu „Łącząc Europę”.

Fundusz Spójności przeznaczony jest dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca nie przekracza 90 % średniej unijnej. W obecnym okresie programowania 2014–2020 z Funduszu Spójności korzysta 15 państw członkowskich: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

W okresie programowania 2014–2020 Unia Europejska przeznaczy na Fundusz Spójności dla naszego kraju kwotę ok. 23.207,9 mln EUR z puli  ok. 63,4 mld EUR dla wszystkich państw członkowskich (wyłączając środki przeniesione na potrzeby instrumentu „Łącząc Europę”),a pułap dofinansowania projektu z Funduszu Spójności może sięgnąć 85 % jego kosztu.

Więcej informacji na temat Funduszu Spójności a także Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można znaleźć na stronie www.nfosigw.gov.pl.

©2014 MZGK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

projekt i wykonanie: aanet.pl