Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 • Slajd 1
 • Slajd 2
 • Slajd 3
 • Slajd 4
 • Slajd 5
 • Slajd 6

"Przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Wspólnoty, (...) w szczególności w celu wspierania stałego rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony środowiska naturalnego."

cytat z Artykułu 6 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

"Polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego przyczynia się do osiągania następujących celów:

 • zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego;
 • ochrony zdrowia ludzkiego;
 • ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych;
 • promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków, zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego.

"

cytat z Artykułu 174 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

zdjecie06

W ramach nowej perspektywy Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Spółka planuje zrealizować:

Kontrakt W5 - Budowa sieci i kanalizacji sanitarnej w gminie Chełmek w zlewni oczyszczalni Jaworzno.

Inwestycja realizowana będzie na terenie aglomeracji Jaworzno –określonej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (nr PLSL012 wg KPOŚK),

Celem Projektu będzie zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Zostanie to osiągnięte dzięki dokończeniu budowy systemów gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji.

Przedsięwzięcie podzielono na zadania zawierające roboty budowlane:

  • -Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na ulicy Stefana Batorego,
  • -Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na ulicy Bolesława Chrobrego
  • -Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w obrębie skrzyżowania ul. Oświęcimskiej z ul. Śląską,
  • -Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na ulicy Aleksandra Fredry
  • - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na ulicy Ignacego Kraszewskiego
  • - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na ulicy Sadowej

Kontrakt W4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Chełmek sołectwie Bobrek i Gorzów w zlewni oczyszczalni Oświęcim.

Inwestycja realizowana będzie na terenie aglomeracji Oświęcim –– określonej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (nr PLMP007 wg KPOŚK).

W celu poprawy gosp. ściekowej zidentyfikowano potrzebę budowy systemu odprowadzania ścieków z terenów dotychczas nieskanalizowanych. Brak obecnie systemu odprowadzania ścieków z sołectwa Gorzów (z ulicy Leśnej, Oświęcimskiej, Krótkiej, Polnej, Małowy, Krzywej, Orliska, Parkowej, Kwiatowej, Sportowej, Gorzowskiej, Źródlanej, Smugowej, Flisaków, Wrzosowej, Lipowej, Granicznej, a także rejonu ul. Oświęcimskiej i Gorzowskiej) oraz Bobrek (z ul. Łąkowej, Nadwiślańskiej, a także rejonu ulicy Długiej, Kasztanowej, Podkomorskiej i Łąkowej). Łączna długość planowanej do wykonania sieci kan. w ramach projektu wynosi 7,01km.

Dodatkowo w celu umożliwienia efektywnego zarządzania siecią wod-kan będącą w zarządzie MZGK w Chełmku zidentyfikowano potrzebę zakupu i wdrożenia systemu GIS.

W ramach Projektu (Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013) dotychczas zrealizowano następujące kontrakty na roboty:

Kontrakt W3 - Budowa i modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Chełmek, w ramach którego zrealizowano budowę odcinka łączącego wodociąg KRAK II z SUW (przy ul. Żeromskiego) oraz odcinka wodociągu łączącego SUW z wodociągiem w ul. Tuwima, wymieniono wodociąg wody surowej na odcinku od ul. Piastowskiej do SUW, zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody oraz wymieniono urządzenia na ujęciu wody „Gamrot” i w komorach pomiarowych.

 

Kontrakt W2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chełmek w zlewni oczyszczalni w Oświęcimiu, w ramach którego zrealizowano zadania:

  • W2.1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bobrku - rejon ulic Długiej, Akacjowej, Jarzębinowej, Ogrodowej.
  • W2.2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzów w ulicach Oświęcimskiej, Gorzowskiej, Szkolnej, Nowowiejskiej oraz w miejscowości Bobrek w ulicach Podkomorskiej, Krakowskiej, Parkowej, Lipowej Cichej, Kwiatowej, Kasztanowej.

 

Kontrakt W1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chełmek w zlewni oczyszczalni w Jaworznie wraz z wymianą fragmentów sieci wodociągowej, w ramach którego zrealizowano zadania:

  • W1.1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Chełmek w ulicach Chrobrego, Jagiellońskiej, Mieszka I-go, Rzecznej, Zygmunta Starego, Słowackiego, Mickiewicza, Krasińskiego wraz z wymiana sieci wodociągowej w ulicach Mickiewicza, Krasińskiego, Słowackiego, Chrobrego i rurociągu wody surowej na odcinku od Ujęcia wody „Gamrot” przez ulice Krasińskiego, Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Piastowska.
  • W1.2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Chełmek w ulicach Broniewskiego, Reymonta, Struga, Staffa, Tetmajera, Zapolskiej, Żeromskiego, Krakowskiej.

 

©2014 MZGK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

projekt i wykonanie: aanet.pl